Disclaimer

De gegevens over Opheij Administraties & Advies op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken.
Ondanks de grote zorgvuldigheid kan informatie op deze website op een zeker moment verouderd zijn of anderszins onjuist. Opheij Administraties & Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van de informatie te verifiëren voordat u er enige actie op baseert. Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, waarover Opheij Administraties & Advies géén controle heeft. Ook hiervoor draagt Opheij Administraties & Advies géén verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website verklaart u dat u Opheij Administraties & Advies en diens medewerkers niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade samenhangend met deze website. Alle rechten zijn voorbehouden.
U kunt ons helpen eventuele fouten te corrigeren door ons een mailtje te sturen met uw bevindingen.
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Opheij Administraties & Advies of haar toeleveranciers. Behoudens de in, of krachtens de auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ondergetekende. Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals deze gelden voor NOAB leden.